www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Porady praktyczne » Ogólne zasady bezpiecznej pracy z czynnikami chłodniczymi

Ogólne zasady bezpiecznej pracy z czynnikami chłodniczymi

Przy pracy z czynnikiem chłodniczym należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:


  1. stosować okulary i rękawice ochronne (bezpośredni kontakt czynnika chłodniczego z oczami może spowodować uszkodzenie wzroku lub całkowitą ślepotę)

  2. nie dopuszczać do kontaktu czynnika chłodniczego ze skórą (możliwe odmrożenia z uwagi na bardzo niską temperaturę wrzenia -26°C)

  3. urządzenia zawierające czynnik chłodniczy można obsługiwać tylko w dostatecznie (co najmniej cztery wymiany na godzinę) wentylowanych pomieszczeniach (długotrwałe wdychanie par może być niebezpieczne, nawet śmiertelne)

  4. nie stosować urządzeń napełnionych czynnikiem chłodniczym w pobliżu otwartych lub nieszczelnych pojemników z łatwopalnymi substancjami

  5. niczego nie zmieniać w zaworach bezpieczeństwa pojemników i urządzeń dla czynnika chłodniczego

  6. nie napełniać czynnikiem chłodniczym niczego, co nie ma odpowiedniego atestu i nie jest zaopatrzone w zgodny z przepisami zawór bezpieczeństwa

  7. nigdy nie napełniać pojemników powyżej 80% ich nominalnej pojemności

  8. zachowywać najwyższą ostrożność podczas odłączania węży serwisowych, ponieważ może się w nich znajdować sprężony ciekły czynnik chłodniczy



    komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.